แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พระราชกำหนด

พระราชกำหนด

         เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารซึ่งอาจเรียกว่ากฎหมายบริหารบัญญัติการออกกฎหมายประเภทนี้ถือว่าเป็นการออกกฎหมายในกรณีพิเศษที่ถือเป็ ...

กฎหมายกับสังคมไทย

กฎหมายกับสังคมไทย

         มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้"Ubisocietas,ibijus"ซึ่งมีความหมายว่า"ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย" ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...

ท่ารำ

ท่ารำ

         ท่ารำที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆมีมากมายพร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆไว้ตั้งแต ...

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ  และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

         ประเทศไทยเรายังคงรักษาเอกราชสืบมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยเหตุที่เรามีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันระหว่างชนในชาติมีศาสนาหลายศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ...