แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ท่ารำ

ท่ารำ

         ท่ารำที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆมีมากมายพร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆไว้ตั้งแต ...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

         ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชายโดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยมเช่นในสมัยรัชกาลที่๓ฝ่ายใ ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

         มีเรื่องเล่ากันมาว่านักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต ...

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเ ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือจัดพ ...