แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

การตากข้าว

การตากข้าว

         เพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เป็นเวลานานๆหลังจากนวดและทำความสะอาดเมล็ดแล้วจึงจำเป็นต้องเอาข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่ง ก่อน ...

การเก็บเกี่ยวและนวด

การเก็บเกี่ยวและนวด

การนวดข้าวและเครื่องนวดข้าว          การนวดข้าวเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะต้องแยกเมล็ดข้าว ...

การนวดข้าว

การนวดข้าว

         หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงแล้วทำความสะอาดเพื่อแยกเมล็ ...

อาหารสัตว์

อาหารสัตว์

         เราทำไร่ทำนาปลูกพืชได้เมล็ดพืชเป็นอาหารของมนุษย์ เศษเหลือหรือวัสดุพลอยได้จากอาหารมนุษย์ นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์เราปลูกข้าวได้ข้าวเ ...

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

หน้าที่และค่าใช้จ่ายในการตลาด

         ในการทำหน้าที่การตลาดมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมากลองพิจารณา ข้าวสารที่ผู้บริโภคซื้อขณะที่ชาวนาผลิตและขายข้าวเปลือกการตลาดเริ่มเมื่อพ่อ ...