แสดง 81 - 90 จาก 142 รายการ

การควบคุมค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารของพืช

การควบคุมค่า pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารของพืช

         pHคือค่าความเป็นกรดด่างหรือความเข้มข้นของH+ของสารละลายธาตุอาหารพืชpHมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งในการละลายและดูดกินสารละลายธาต ...

สารละลายธาตุอาหารพืช

สารละลายธาตุอาหารพืช

         สารละลายธาตุอาหารพืชนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตมีทั้งหมด๑๖ธาตุซึ่ง ...

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

         โดยที่การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์มักนิยมปลูกกับพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นๆโดยเฉพาะพืชผักที่มีความอ่อนแอและไวต่อสภาพแวดล้อมดังนั้นสภาพแวดล้อมที ...

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

         เป็นสารอินทรีย์ซึ่งพืชสร้างขึ้นเองหรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้และเมื่อนำไปใช้ในปริมาณเล็กน้อยแล้วสามารถกระตุ้นยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทางสรีรว ...

พันธุกรรมของพืช

พันธุกรรมของพืช

         กลไกทางพันธุกรรมของพืชขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของยีน(gene)ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของพืชในโครโมโซมยีนเป็นหน่วยเล็กๆที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ(DNA)หรือวัตถ ...

ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         การเข้าใจพืชเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่จะปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ยิ่งมีความเข้าใจมากเท่าใดก็จะประสบผลสำเร็จในการปลูกพืชมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ...

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ เริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ๔๐๐ปีก่อนโดยในค.ศ.๑๖๐๐แจนแบบติสตาแวนเฮลมอนต์(JanBaptistaVanHelmont)นักวิ ...

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         ส่วนต่างๆของโลกมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศเช่นเป็นภูเขาที่ราบบางแห่งแห้งแล้งบางแห่งชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นข ...