แสดง 71 - 80 จาก 142 รายการ

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง

         การเรียนรู้การเรียนรู้ว่าเมื่อตนเองได้บริโภคแอลกอฮอล์แล้วทำให้เกิดความสุขความพึงพอใจ จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดควา ...

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดแอลกอฮอล์

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดแอลกอฮอล์

         สารแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดการเสพติดได้โดยแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอ ...

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเริ่มบริโภคแอลกอฮอล์

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเริ่มบริโภคแอลกอฮอล์

         ความอยากลองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการที่อยากจะลองหรือเผชิญกับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในวัยที่ความรู้สึกอยากลองเป็นเรื่องที่ท ...

พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทย

พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทย

         คนไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล์มาช้านานแล้วโดยมักดื่มในเทศกาลและวาระต่างๆและมีความเชื่อเรื่องการดื่มเพื่อสุขภาพเช่นยาดองโดยเอายามาผสมหรือดองกับสุร ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

         แอลกอฮอล์หรือที่คนไทยเรียกว่า สุราหรือเหล้าเป็นสารธรรมชาติที่ได้มาจากกระบวนการหมักน้ำตาล(เช่นจากข้าวองุ่นข้าวโพด)กับยีสต์เกิดเป็นสาร ...

พิษภัยของแอลกอฮอล์

พิษภัยของแอลกอฮอล์

         ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและผลกระทบของสุรานั้นนับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนของบ้านเราเพราะการบริโภคสุราไม่ว่าจะเป็ ...

ชนิดของวัสดุปลูกที่ใช้

ชนิดของวัสดุปลูกที่ใช้

         มีทั้งจากอินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ           ๑. อินทรียวัตถุที่นิยมใช้กันได้แก่ ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

         ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง๓๐:๑ถึง๓๐๐:๑ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &nbs ...

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         ปัจจุบันเทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลายรูปแบบโดยใช้วิธีปลูกวัสดุปลูกการจ่ายและใช้สารละลายธาตุอาหารพืชฯลฯ&nbs ...