แสดง 131 - 140 จาก 142 รายการ

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

         นอกจากการแสดงแล้วลิเกยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันได้แก่การผสมโรงผู้ชมแม่ยกสถานภาพของผู้แสดงและการป ...

ดนตรี

ดนตรี

         ดนตรีสำหรับการแสดงลิเกบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์๒แบบคือวงปี่พาทย์ไทยและวงปี่พาทย์มอญเพลงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท ...

ฉาก

ฉาก

         ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆด้วยสีที่ฉูดฉาดฉากลิเกแบ่งเป็น๓ประเภทคือฉากชุดเดี่ยวฉากชุดใหญ่และฉากสามมิติ    ...

เวที

เวที

         เวทีลิเกมี๒แบบคือเวทีลิเกแบบเดิมและเวทีลิเกลอยฟ้า           เวทีลิเกแ ...

การแต่งกาย

การแต่งกาย

         เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำเครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิงเครื่องแต่งกายของลิเกแบ่งได้เป็ ...

การรำ

การรำ

         การแสดงลิเกใช้กระบวนรำและท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยโดยแบ่งเป็น๓ประเภทคือรำเพลงรำใช้บทหรือรำตีบทและรำชุด       ...

การร้องการเจรจา

การร้องการเจรจา

         การร้องและการเจรจาของลิเกมีลักษณะเฉพาะผู้แสดงจะเปล่งเสียงร้องและเสียงเจรจาเต็มที่แม้จะมีไมโครโฟนช่วยจึงทำให้เสียงร้องและเจรจาค่อนข้างแหลมนอกจ ...

การด้น

การด้น

         ลิเกเป็นการแสดงละครที่อาศัยการด้นเป็นปัจจัยหลักการด้นหมายถึงการผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจาและบทร้องท่ารำอุปกรณ์การแสดงในทันท ...

ส่วนประกอบของการแสดง

ส่วนประกอบของการแสดง

         ส่วนประกอบที่สำคัญของการแสดงลิเกคือการด้นการร้องการเจรจาการรำ การแต่งกายเวทีฉากและดนตรี ...

ขั้นตอนการแสดง

ขั้นตอนการแสดง

         ขั้นตอนการแสดงลิเกแบ่งได้เป็น๔ช่วงคือโหมโรงออกแขกละครและลาโรง ...