แสดง 31 - 40 จาก 43 รายการ

การผลิตรถจักรยานยนต์

การผลิตรถจักรยานยนต์

         มนุษย์ต้องการปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตซึ่งประกอบด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคนอกเหนือจากนี้เราจะพบว่ายังมีปั ...

การผลิตรถยนต์

การผลิตรถยนต์

         ประเทศไทยเริ่มมีการนำรถยนต์เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕รถยนต์ที่นำเข้ามาใช้ในระยะแรกต้องบรรทุกเรือเดินสมุทรมาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากจะมาจาก ...

เมืองหลวงเก่าของไทย

เมืองหลวงเก่าของไทย

         ในอดีตอันยาวนานดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่มีพัฒนาการมาเป็นลำดับตั้งแต่เป็นกลุ่มครอบครัวเล็กๆ จำนวนไม่ ...

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

พันธุ์ไม้ที่มีปัญหาเรื่องชื่อ

         ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่หลากหลายมากบางชนิดมีหลายชื่อและบางชนิดเรียกชื่อซ้ำกันทั้งที่เป็นคนละต้นทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นชนิดใดทางวิทยาศาสตร์ใ ...

พรรณไม้ประดับต่างถิ่น

พรรณไม้ประดับต่างถิ่น

         พรรณไม้ที่กล่าวถึงในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่พบขึ้นตามธรรมชาติในสภาพภูมิประเทศต่างๆกันพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นเดิมอยู่ต่างประเทศบางช ...

พันธุ์ไม้น้ำและพันธุ์ไม้ชายน้ำ

พันธุ์ไม้น้ำและพันธุ์ไม้ชายน้ำ

       ไทยเป็นประเทศที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์เติมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติดังบทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการในเรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงว่า"ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ ...

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

         คนไทยรู้จักใช้พืชพันธุ์ไม้เป็นยามาตั้งแต่สมัยโบราณและถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้ลูกหลานสืบทอดกันมาวิถีชีวิตของคนไทยในเรื่องดังกล่าวจึงปรากฏในวร ...

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)

         วรรณคดีไทยเป็นงานศิลปะจากจินตนาการของผู้เขียนที่สอดแทรกเรื่องราวของพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิตของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยไว้อย่างเหมาะสมกลมกลืน ...