Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'สโลวาเกีย'

SLOVAKIA

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน