ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภารกิจของท่าอากาศยาน, ภารกิจของท่าอากาศยาน หมายถึง, ภารกิจของท่าอากาศยาน คือ, ภารกิจของท่าอากาศยาน ความหมาย, ภารกิจของท่าอากาศยาน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภารกิจของท่าอากาศยาน

          จากคำนิยามสั้นๆ ที่ว่า ท่าอากาศยานเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งทางอากาศ และทางภาคพื้นนี้ จะเห็นว่าท่าอากาศยานก่อให้เกิดกิจการสำคัญในระดับชาติ ที่เรียกว่ากิจการขนส่งทางอากาศ ซึ่งหมายถึง การขนส่งผู้โดยสาร  สัมภาระสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ทางเครื่องบิน จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์หลายๆ ประการ เช่นเพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน เป็นต้น ในโลกปัจจุบันกิจการขนส่งทางอากาศเป็นกิจการที่มีการแข่งขันสูงและทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มค่า ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานจึงเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ ในฐานะเป็นสถานที่ให้บริการกิจการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งการให้บริการ ก็คือภารกิจหลักของท่าอากาศยานทุกแห่งทั่วโลก
          ท่าอากาศยานจะให้บริการ ๓ ด้านหลักๆ คือให้บริการต่อเครื่องบิน  ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยานยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน หรือประกอบธุรกิจในท่าอากาศยาน ตลอดจนผู้มารับหรือส่งผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานทุกแห่งจะตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบายความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย เมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน

         การบริการของท่าอากาศยาน แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท
         ประเภทแรก เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก(FACILITIES) บริการประเภทนี้เป็นความจำเป็นของท่าอากาศยานที่ต้องจัดให้มีไว้ เช่น เครื่องอำนวยความสะดวกให้เครื่องบินขึ้นลง การนำเครื่องบินเข้าจอดที่ลานจอดอากาศยาน การปรนนิบัติบำรุงเครื่องบิน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ที่เพียงพอต่อผู้โดยสาร การจัดพื้นที่รับส่งสินค้า พื้นที่ใช้สอยสำหรับเป็นสำนักงาน เป็นต้น คุณลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวกมี  ๓ ประการ คือ ต้องมีมาตรฐาน ต้องมีเพียงพอ และต้องมีความปลอดภัย
         ประการที่สอง เป็นบริการที่ท่าอากาศยานจัดให้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (SERVICES)เช่น บริการตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจสินค้าและสัมภาระตามกฎหมายศุลกากร เป็นต้น ซึ่งบริการประเภทนี้ต้องมีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือต้องมีความรวดเร็ว ต้องมีความสะดวก  ต้องมีความสบายและต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
         ประการที่สาม เป็นบริการประเภทให้ความเพลิดเพลินกับผู้โดยสาร (AMENITIES) ได้แก่ร้านค้าต่างๆ ภัตตาคาร ห้องพักแรม  เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อใช้บริการเหล่านี้บริการด้านนี้ต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือต้องราคาย่อมเยา ต้องเหมาะสมและต้องเป็นที่นิยมยินดี
         การบริการเป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยานหรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานทั่วโลกจะแข่งขันกันเพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงการบริการที่ท่าอากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจที่สุด เพราะความพึงพอใจนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ชื่อเสียงของท่าอากาศยาน และรายได้ของท่าอากาศยานซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

ภารกิจของท่าอากาศยาน, ภารกิจของท่าอากาศยาน หมายถึง, ภารกิจของท่าอากาศยาน คือ, ภารกิจของท่าอากาศยาน ความหมาย, ภารกิจของท่าอากาศยาน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu