ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน หมายถึง, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน คือ, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน ความหมาย, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน

          องค์กรของสหประชาชาติในกลุ่มนี้ ได้แก่
          ๑) คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) 
          ๒) กองทุนสหประชาชาติเพื่อสงเคราะห์เด็ก (United Nations Children's Fund-UNICEF) 
          ๓) แผนงานสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (United Nations Development Programme-UNDP) 
          ๔) แผนงานสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (United Nationations Environment Programme-UNEP)
          ๕) กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (United Nations Population Fund-UNPF) 
          ๖) แผนงานอาหารแห่งโลก (World Food Programme-WFP)
          ๗) สำนักงานผู้ว่าการใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) 
          ๘) แผนงานสหประชาชาติเพื่อควบคุมยาเสพติดในนานาประเทศ (United Nations International Drug Control Programme-UNDCP) 
          ๙) กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (United Nations Development Fund for Women-UNIFEM)
          กองทุนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนแก่เด็กกำพร้า เพราะสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีชื่อเมื่อแรกตั้งว่า กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในยามฉุกเฉิน (The United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF) ต่อมาที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นว่าควรขยายขอบเขตจากเดิมให้เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือเด็กในประเทศด้อยพัฒนาในระยะยาวจึงได้เปลี่ยนชื่อโดยยกคำระหว่างประเทศ (International) และคำฉุกเฉิน (Emergency) ออกไปแต่คงคำย่อไว้อย่างเดิม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ (ค.ศ. ๑๙๕๓) องค์การสหประชาชาติยกฐานะกองทุนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ

          กองทุนยูนิเซฟ เป็นองค์กรเดียวขององค์การสหประชาชาติที่อุทิศการปฏิบัติงานเพื่อเด็ก มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนให้รัฐบาลต่างๆ สนใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของเด็ก ให้ผูกพันเร่งรัดการพัฒนาเด็กทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรมองค์กรพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆ ปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องชีวิต ให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆ ที่เด็กพึงได้รับ สนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กทั่วโลก

          องค์การสหประชาชาติมอบหมายให้ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำข้อตกลงระดับสากลไปสู่ภาคปฏิบัติ ข้อตกลงฉบับแรกคือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก (The Declaration on the Rights of the Children) ซึ่งประกาศเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) เตือนให้ระลึกว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร ที่อยู่อาศัย นันทนาการการรักษาโรค การศึกษา และสิทธิในการที่จะได้รับความช่วยเหลือให้พัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม สติปัญญา โดยมีศักดิ์ศรีและอิสระเสรีต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) ได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเด็ก (The Convention on the Rights of the Child) มีประเทศลงนามให้สัตยาบรรณ ๑๗๙ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ทำให้เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ประเทศต่างๆ จะเน้นความสนใจให้แก่สวัสดิการและพัฒนการของเด็กมากขึ้น

          งานสำคัญของยูนิเซฟที่มีผลดีแก่เด็กทั่วไปมีหลายประการ เช่น การฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กทารกเพิ่งเกิดได้ถึงร้อยละ ๙๐ ในประเทศเอเชียใต้และแปซิฟิก การขจัดโรคโปลิโอในเด็ก การขจัดโรคที่เกิดจากการขาดวิตามินเอการเติมไอโอดินลงในเกลือ เพื่อความเจริญเติบโตของสมอง เป็นต้น สำหรับจุดมุ่งหมาย ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) เป็นต้นไป ยูนิเซฟจะขยายกิจกรรมที่เริ่มใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกไปอีกจะลดอัตราการตายของเด็กแรกเกิดให้เหลือหนึ่งในสาม ลดการตายของมารดาในการคลอดให้เหลือครึ่งหนึ่ง จะให้การศึกษาพื้นฐานแก่เด็กทุกคน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายจะได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษา ยูนิเซฟได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ค.ศ. ๑๙๖๕) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) ในประเทศไทยสำนักงานตั้งอยู่ที่  อาคารเลขที่ ๑๙ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ตู้ไปรษณีย์เลขที่ ๒-๑๕๔ โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๘๐-๕๙๓๑ โทรสาร (๖๖๒) ๒๘๐-๓๕๖๓

องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน หมายถึง, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน คือ, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน ความหมาย, องค์กรในเครือสหประชาชาติที่เป็นคณะกรรมการแผนงานและกองทุน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu