ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software), โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) หมายถึง, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) คือ, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) ความหมาย, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data  Management  Software)

          การจัดการข้อมูล  หมายถึง  คุณสมบัติในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น  การจัดเรียงข้อมูล  การค้นหาข้อมูล  การแทนที่ข้อมูล  เป็นต้น

โปรแกรมจัดการข้อมูล(Data  Management  Software)
          โปรแกรมจัดการข้อมูล  คือ  โปรแกรมสำหรับการสร้าง  จัดการ  และรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างระบบสารสนเทศต่างๆ ได้  เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล 
          ปัจจุบัน  ความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด  จึงทำให้มีการนำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
          ฐานข้อมูล  คือ  กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเพื่อสนองความต้องการของระบบงานต่างๆ ในเวลาเดียวกัน  โดยมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง
          โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  (DatabaseManagement  System)  คือโปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง  หรือดูแลฐานข้อมูล  เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูล  และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  โดยผู้ใช้ไม่ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน  ซึ่งช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล  ลดปัญหาความยุ่งยากในการบำรุงรักษาข้อมูล  และสามารถ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจึงมีหน้าที่ในการควบคุมความคงสภาพของข้อมูล  การควบคุม การใช้งานจากผู้ใช้หลายคน  การควบคุมความ ปลอดภัยของข้อมูล  การสำรองข้อมูลและการฟื้นสภาพข้อมูล
          การควบคุมการคงสภาพของข้อมูล หมายถึง  การควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ  และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันการควบคุมการใช้งานจากผู้ใช้หลายคนหมายถึง  การควบคุมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน  ข้อมูลจะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  ผู้ใช้งานทุกคนควรจะได้รับข้อมูลที่ตรงกัน  รวมถึงควบคุมลำดับการ
ทำงานของผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้งานฐานข้อมูลด้วย
          การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลหมายถึง  การควบคุมการใช้งานข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล  โดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้ามาเพิ่ม  แก้ไข  หรือลบข้อมูลได้
          การสำรองข้อมูลและการฟื้นสภาพข้อมูลหมายถึง  คุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่หนึ่ง  เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับเรียกกลับมาได้  เมื่อข้อมูลปัจจุบันมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขป  เพื่อให้ระบบงานที่สร้างโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมีจุดเด่นอยู่ที่การค้นหา  และจัดทำรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั้งการแสดงผลบนจอภาพ  และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
          การแสดงผลทางจอภาพสามารถทำได้โดยใช้ภาษาเรียกค้น  หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Query  Language  ภาษานี้จะใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติมากที่สุด  ผู้ใช้จึงสามารถเรียนรู้การสร้างคำสั่ง ได้เร็ว  การเรียกค้นทำได้โดยส่งคำสั่งด้วยภาษาเรียกค้นซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ เข้าไป  เพื่อให้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลดึงข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ การแสดงผลในรูปรายงานสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ  เช่น  แสดงในรูปของข้อความ ตาราง  แผนภูมิ  รูปภาพ  ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงาน

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software), โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) หมายถึง, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) คือ, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) ความหมาย, โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu