ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา

          ทุนเล่าเรียนหลวง
         
เริ่มวางระเบียบเป็นหลักฐานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้คนไทยนำความรู้สมัยใหม่จากต่างประเทศมาพัฒนาประเทศทุนนี้ได้ยุติลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้รื้อฟื้นขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ มีผู้รับทุนถึง พ.ศ.๒๕๒๙ จำนวน ๙๗ คน เป็นเงิน ๕๒,๔๐๒,๙๓๕.๔๓ บาท

          ทุนภูมิพล
         
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของชาติ เริ่มดำเนินงานเป็นกองทุนจากรายได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เก็บดอกผลเป็นทุนการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ต่อมาได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตราบถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ มีผู้ได้รับทุนและรางวัลประมาณ ๑,๑๓๗ คน เป็นเงิน ๓,๗๘๙,๓๘๐ บาท

          มูลนิธิอานันทมหิดล
         
ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาวิชาชั้นสูงในต่างประเทศ แต่เดิมให้ทุนเฉพาะนักศึกษาแผนกวิชาแพทยศาสตร์ ต่อมาขยายให้แก่นักศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มูลนิธิได้จ่ายเงินเพื่อการนี้ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๙ เป็นเงิน ๘๔,๕๔๙,๗๓๙.๐๑ บาท มีผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๒๙& รวม ๑๐๕ คน

          โรงเรียนจิตรลดา
         
เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อใช้เป็นที่ทรงศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาและพระสหาย ดำเนินงานสร้างเป็นโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ และจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เปิดรับนักเรียนทั่วไปจำนวนนักเรียนที่ศึกษาสำเร็จไปแล้วถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ จำนวน ๖๔๐ คน

          โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
         
เริ่มเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อสอนหนังสือให้แก่เด็กชาวเขาและประชาชนที่ห่างไกลคมนาคม เพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือ และเป็นการผูกมิตรเข้าถึงประชาชน ภายหลังมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดดำเนินงาน

          โรงเรียนราชประชาสมาสัย
         
เริ่มเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๕ เพื่อให้บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่แยกเลี้ยงจากพ่อแม่แต่แรกเกิดมีที่ศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิราชประชาสมาสัย ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาแยกมาตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ จัดการเป็นโรงเรียนราษฎร์ซึ่งมีทั้งฝ่ายประถมและมัธยม นับถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้จ่ายเงินช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวม ๑,๐๑๓,๒๓๖.๖๐ บาท มีบุตรผู้ป่วยที่ได้รับความช่วยเหลือและพ่อแม่รับกลับไปแล้ว ๒๐๒ คน

          มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ต่อมาขยายให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้า จากครอบครัวประสบวาตภัยภาคใต้ และประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ มีผู้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวม ๔,๕๖๓,๒๔๐ คน เป็นเงิน ๕๑,๖๗๖,๒๐๒.๗๖ บาท และมีผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๙ จำนวน ๙๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๘๐ บาท

          มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์
         
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ เพื่อช่วยครูที่เกษียณอายุราชการ มีประวัติการทำงานและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มูลนิธิจะมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และให้เงินช่วยเหลือในรายที่จำเป็น ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๒๘ มีครูที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ๙๘๕ ราย เป็นเงิน ๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท

          โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
         
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เพื่อจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในยามที่มีปัญหาขาดแคลนครูแบะที่เล่าเรียน นับถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จัดทำทั้งฉบับพระราชทานและฉบับจัดจำหน่ายเสร็จแล้วจำนวน ๑๒ เล่ม และได้มอบหนังสือฉบับพระราชทานให้โรงเรียนทั่วประเทศไปแล้ว ๕๐,๐๐๐ เล่ม

          โรงเรียนร่มเกล้า
         
โรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ณ บ้านหนองเคน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชนบทห่างไกล บริเวณชายแดน และในเขตพื้นที่อันตราย เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้มีที่เรียนและสามารถเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่นของตน เป็นการให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล

โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา หมายถึง, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา คือ, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา ความหมาย, โครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu