ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา หมายถึง, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา คือ, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา ความหมาย, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยา

          เมื่อเดือนธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๕  ได้มีพระราชพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันพระราชพิธีหนึ่ง  ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของราชอาณาจักร และพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชพิธีนั้น  คือ พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงรับรัชทายาทสืบสันตติวงศ์  ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช  ๒๔๖๗

          ราชประเพณีการแต่งตั้งรัชทายาท เพื่อสืบราชสมบัติได้ปรากฏเป็นกฎหมายมั่นคง มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๑  พระเจ้าอู่ทอง  ทรงตรากฎมณเฑียรบาลขึ้นไว้เมื่อจุลศักราช ๗๒๐  (พุทธศักราช ๑๙๐๑)  ลำดับพระอิสริยยศพระราชโอรสว่า “พระราชกุมารอันเกิดด้วยพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า พระราชกุมารอันเกิดแต่แม่ยั่วเมืองเป็นพระมหาอุปราช” แต่ก็มิได้กำหนดให้ชัดเจนว่า  ตำแหน่งสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าเป็นรัชทายาท จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงตราพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือนขึ้นเมื่อ  พุทธศักราช  ๑๙๙๘  ทรงกำหนดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  ซึ่งได้เฉลิมพระราชมณเฑียรแล้วทรงศักดินาหนึ่งแสน และทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์

          ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานตำแหน่งพระมหาอุปราชแก่พระบรมวงศ์ผู้มีความชอบอันยิ่งใหญ่ เรียกว่า กรมพระราชวังบวรสถานมงคลตามแบบอย่างตอนปลายกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่างลง ก็มิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระบรมวงศ์พระองค์ใดขึ้นดำรงตำแหน่งนี้ เป็นเวลาสืบต่อกันหลายปีก็มี จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่ทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคมพุทธศักราช  ๒๔๒๘  มีพระราชดำริว่าตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย  มีประโยชน์น้อยและทำให้ชาวต่างประเทศเข้าใจสับสน จึงมีพระบรมราชโองการประกาศยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ศกเดียวกัน

          ต่อมามีพระราชดำริว่า พระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ซึ่งเรียกว่า สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า ที่ได้ตั้งขึ้นไว้ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั้น เป็นขัตติยราชประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล และสอดคลองตามแบบอย่างการสืบสันตติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ในนานาอารยประเทศ ที่มีราชประเพณีแต่งตั้งพระราชโอรสองค์ใหญ่เป็นมกุฎราชกุมารดำรงตำแหน่งรัชทายาท  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิสสยามมกุฎราชกุมาร  ดำรงพระราชอิสริยยศตำแหน่งรัชทายาท  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม พุทธศักราช  ๒๔๒๙  แทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่ยกเลิกไป

          ในเวลาต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๗ ขณะมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษาเศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาพระราชโอรสพระองค์ลำดับถัดมาคือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี  พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ) ขึ้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม  พุทธศักราช ๒๔๓๗  ซึ่งต่อมาได้ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

           พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมารได้ว่างเว้นมาเป็นเวลากว่า  ๘๐  ปี จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คณะปฏิวัติอันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้า ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า สภาบริหารคณะปฏิวัติได้ประชุมปรึกษา และลงมติให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ซึ่งมีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษาแล้ว ให้ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาตามโบราณขัตติยราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร อนุโลมตามโบราณราชขัตติยราชประเพณี  โดยกำหนดพระราชพิธีเป็น ๕  ตอน  คือ

          พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วันที่   ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

          พระราชพิธีศรีสัจจปาน การเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วันที่  ๒๗  ธันวาคม พุทธศกราช ๒๕๑๕

          พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ พระบรมมหาราชวัง วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๕

          พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต วันที่  ๒๘  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

          พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕

          นอกจากนี้ยังมีงานต่อเนื่องกับพระราชพิธีสถาปนา  เฉลิมพระนามาภิไธย  อีก ๓ งานคือ เวลาเช้า เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรร่วมกับประชาชน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณท้องสนามหลวง ครั้นเวลาบ่าย โปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  ณ  ศาลาดุสิดาลัยพระราชวังดุสติ เวลาค่ำ รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตถวาย  ณ  ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่  ๒๙  ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๕๑๕

          ณ  ที่นี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะขั้นตอนสำคัญ  คือ พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย และพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

          พระราชพิธีสถาปนา  เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีตามขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต

          วันที่  ๒๘  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต เสด็จขึ้นสู่ท้องพระโรงหลังพระราชครูวามเทพมุนี  หัวหน้าคณะพราหมณ์ประกอบพิธีถวายใบสมิต คือ ช่อใบมะม่วงช่อโบตะขบ และช่อใบทอง แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงรับมาปัดพระองค์จากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่าง แล้วถวายน้ำเทพมนต์ เสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชถวายศีล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแผ่นพระสุพรรณบัฏ

          เวลาประมาณ ๑๒.๑๕ น. เสด็จพระราชดำเนินสู่ท้องพระโรงกลางออกมหาสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  มีพระบรมวงศานุวงศ์  คณะองคมนตรี  คณะรัฐมนตรี  คณะทูตานุทูต และข้าราชการทหาร พลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองประกาศิต สำนักนายกรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
                      สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
                   เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
                   บดินทรเทพยวรางกูร
                   สิริกิติยสมบูรณ์สวางควัฒน์
                  วรขัตติยราชสันตติวงศ์
                   มหิตลพงศอดุลยเดช
                  จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ
                   สยามมกุฎราชกุมาร มุสิกนาม


          ได้เวลาระหว่างอุดมมงคลพระฤกษ์  ๑๒.๒๓ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏพระราชทานเหนือพระเศียรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระญาณสังวร  พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๔๕ รูป  ที่ท้องพระโรงหลัง เจริญชัยมงคลคาถา  ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก ฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่  ๒๑  นัดพร้อมกับเรือรบหลวงยิงสลุต  พระสงฆ์ตามวัดทั่วพระราชอาณาจักรประชุมเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร และรัวระฆังขึ้น 3  ลา

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์แล้ว ทรงเจิมแป้งกระแจะจันทน์ที่พระนลาฏ  พระราชทานใบมะตูม  แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏพระนามาภิไธยพระราชลัญจกร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตนราชวราภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยยศ มีพระอนุราชมงกุฎ เป็นต้น เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์  ณ  มณฑลพิธีสงฆ์ท้องพระโรงหลัง

          ณ ท้องพระโรงกลาง นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เบิกเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูตานุทูต  ถวายพระพรแสดงความชื่นชมยินดีถวายของที่ระลึก แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องพระโรงหลังคณะสงฆ์สวดรัชทายาทวรมงคลคาถาถวาย

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา หมายถึง, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา คือ, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา ความหมาย, พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu