ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหมาย, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หรือเรียกชื่อย่อว่า สำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือเรียกชื่อย่อว่า กปร. ซึ่ง กปร. นี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๔  โดยการริเริ่มของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพื่อจัดระบบการประสานงานของหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ  ให้ดำเนินงานเป็นไปโดยสอดคล้องกัน  สนับสนุนซึ่งกันและกัน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พุทธศักราช  ๒๕๒๔  ซึ่งกำหนดให้  กปร. มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายครั้ง  ในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยโครง การอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ๑๗ คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและองคมนตรี ๑ คน เป็นที่ปรึกษา

          กปร. มีหน้าที่สำคัญคือ ดำเนินการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามผล ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้มีการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งการพิจารณาอนุมัติแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) ดำเนินงานในฐานะเลขานุการของ กปร.

          สำหรับสำนักงาน กปร. นั้น แต่เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เรียกว่า  สำนักงานเลขานุการ  กปร.  ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นสำนักงาน กปร. แต่ยังคงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขยายขอบเขตการพัฒนาออกไปกว้างขวางขึ้น ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  จึงได้มีการยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช ๒๕๓๖  สำนักงาน กปร. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          ๑.  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๒.  ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ทั้งโนประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๓.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชกระแส  ตามที่นายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มอบหมายหรือตามที่ระเบียบสำนักนายกรัชมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

          สำนักงาน กปร. ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กอง คือ
          ๑.  กองกิจกรรมพิเศษ  แบ่งเป็น  ๓  หน่วยงาน คือ มูลนิธิและกองทุนส่วนพระองค์นิติการ และฎีกา
          ๒.  กองกลาง แบ่งเป็น  ๕  หน่วยงาน  คือ  ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อช่วยอำนวยการ  คลังและพัสดุ  การเจ้าหน้าที่ และสารบรรณ
          ๓. กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ แบ่งเป็น ๓ หน่วยงาน คือ แผนงานและโครงการธุรการ  และวิเทศสัมพันธ์
          ๔. กองประเมินผลและข้อมูล แบ่งเป็น  ๓ หน่วยงาน คือ ติดตามประเมินผล ธุรการและศูนย์ข้อมูลโครงการ กปร.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความหมาย, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu