ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ หมายถึง, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ คือ, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ ความหมาย, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นพิเศษ และได้ทรงงานด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ คือ  ในด้านจิตรกรรมประติมากรรม การถ่ายภาพ งานช่างไม้และการต่อเรือ การตนตรี การแต่งและแปลหนังสือ อาจกล่าวสรุปงานศิลปะฝีพระหัตถ์ ได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้

          ในด้านจิตรกรรม ทรงสนพระราชหฤทัยในการเขียนภาพ โดยทรงฝึกเขียนด้วยพระองค์เอง ทรงศึกษาวิธีการเขียนภาพจากหนังสือตำราระหว่างพุทธศักราช ๒๔๘๐ – ๒๔๘๘ เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ได้ทรงเริ่มเขียนภาพ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐ มีผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ๑๐๗ ภาพ ทรงใช้พระนามย่อในแต่ละภาพว่า  “ภ.อ.”

          ในด้านประติมากรรม ทรงสนพระราชฤทัย และทรงงานศิลปะฝีพระหัตถ์ด้านประติมากรรม ระหว่างพุทธศักราช  ๒๕๐๘ –๒๕๑๐  โดยมีนายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์  ศิลปินแห่งชาติด้านประติมากรรม เป็นที่ปรึกษาและถวายงาน ทรงปั้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพุทธนวราชบพิตร  พระพิมพ์ส่วนพระองค์ และรูปปั้นผู้หญิงนั่งคุกเข่า 

          ในด้านการถ่ายภาพ ทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงถ่ายภาพรามเกียรติที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ทรงบันทึกภาพเหตุการณ์ สถานที่ บุคคลในทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และโครงการในพระราชดาริ ทรงใช้ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แก่หน่วยราชการ และองค์กรที่ประสงค์จะนำไปตีพิมพ์ในหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในโครงการเพื่อการพันนาต่างๆ
          ศิลปะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดมากเป็นพิเศษ  คือ  ดนตรี  ขณะที่ทรงศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ทรงศึกษาวิชาดนตรีจากการอ่านหนังสือ และต่อมาทรงมีพระอาจารย์ถวายคำแนะนำ ทรงฝึกเครื่องดนตรีหลายประเภท แต่ที่โปรดมาก คือ เครื่องดนตรีประเภทเป่า เช่น แซกโซโฟน แคลริเน็ต ทรัมเป็ต และโปรดดนตรีแจ๊ส ดิกซีเเลนด์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง และเนื้อร้องเพลงบางเพลงเป็นภาษาอังกฤษ เพลงพระราชนิพนธ์ระหว่างพุทธศักราช  ๒๔๘๙ - ๒๕๓๘  มี ๔๗  เพลง

          ในด้านงานช่าง ซึ่งเป็นทั้งศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี  ได้แก่  การสร้างหุ่นจำลองเรือรบเรือใบ  และประดิษฐ์ของเล่นเมื่อยังทรงพระเยาว์เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๐๗  ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบ  ทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองหลายประเภท  ทรงใช้เรือใบที่ทรงสร้างเองในการแข่งกีฬาเรือใบประเภทโอเค  ทรงสนพระราชหฤทัยโนการวิทยุสื่อสาร  และทรงทดลองการขยายคลื่นสัญญาณให้ส่งทางไกลได้  ทรงซ่อมแซมปรับแก้เครื่องรับ – ส่งวิทยุ ได้เป็นอย่างดี  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  ได้ทรงประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศ  “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศผิวน้ำ

          ทางด้านวรรณศิลป์ ทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านภาษาทั้งโนแง่ที่เป็นศิลปะ และทักษะเพื่อการสื่อสาร ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระมหาชนก ทรงแปลหนังสือและบทความภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องการใช้ภาษาไทย  และการบัญญัติศัพท์พระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในหลายโอกาสได้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง
          เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๒๙  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ทูลเกล้าฯ  ถวายพระราชสมัญญาว่า ทรงเป็น  “อัครศิลปิน” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรี) เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๓๐

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ หมายถึง, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ คือ, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ ความหมาย, พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu