ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความหมาย, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          กฎหมายคนพิการ

          ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฟิลิปปินส์  และสวีเดน เป็นต้น ได้มีการตรากฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์  และสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ  กล่าวคือ สิทธิในการศึกษา  การทำงานประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม  จึงทำให้มีการจัดการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการทุกด้านคือ  ด้านการแพทย์  การศึกษา  สังคม และอาชีพในประเทศต่างๆ เหล่านี้
          สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการดำเนินการร่าง "พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยที่กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบ  ทางกรมประชาสงเคราะห์ได้ประกาศที่จะให้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นของขวัญแก่คนพิการไทย ในปีคนพิการสากลที่ทางองค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ซึ่งตรงกับ
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ก็ไม่บรรลุผล  คนพิการจึงได้รวมตัวกันจัดตั้ง  "สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อรณรงค์ให้มีกฎหมายดังกล่าว  สภาคนพิการฯได้จัดสัมมนาในระหว่างกลุ่มคนพิการด้วยกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆหลายครั้งเพื่อนำข้อมูลมายกร่างพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเสนอต่อรัฐบาลในขณะเดียวกันทางกรมประชาสงเคราะห์ก็ได้นำร่างพระราชบัญญัติที่กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบ  เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  และได้รับการพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไข   และให้ดำเนินการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหม่   ต่อมาได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีและจนในที่สุดคณะรัฐมนตรีที่ประชุมวันที่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔  ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้น โดยมีมติเห็นชอบด้วยตามร่างพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบพิจารณา และยังให้กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติม  โดยให้คงหลักการเดิมในร่างมาตรา ๑๗ คือ การกำหนดให้เจ้าของอาคาร   สถานที่ยานพาหนะ  หรือบริการสาธารณะอื่นๆ  จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการและกำหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการของรัฐ  หรือสถานประกอบการของเอกชน รับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับลูกจ้างอื่น  แต่ให้ปรับลักษณะที่เป็นบทบังคับบทกำหนดโทษในร่างมาตร ๑๘ เป็นลักษณะให้การสนับสนุน  ให้สิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ  เช่น กำหนดให้เจ้าของอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะสุขอื่นๆ ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ  สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพื่อการนั้นตามจำนวนที่เหมาะสมไปหักเป็นค่าลดหย่อน  เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้และผู้ใดจ้างคนพิการปฏิบัติงานให้สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เป็น เท่าเป็นต้น  ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี  และได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๔  ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่หนึ่ง  พร้อมทั้งได้ส่งให้คณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาจนเสร็จสิ้น  แล้วจึงนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่สองและที่สาม   ซึ่งที่ประชุมได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้ง วาระ  รัฐบาลจึงได้นำร่างพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๐๘ ตอนที่  ๒๐๕ ลงวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๓๔ แล้ว

          จากปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมเป็นเวลาประมาณ ๑๒ ปี  ทั้งฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลพิการเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมอบกฏหมายฉบับนี้แก่คนพิการเพื่อประกาศอย่างชัดแจ้งว่า  ทั้งรัฐบาลและปวงชนชาวไทยมีความเห็นว่า  คนพิการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศและจะไม่ถูกปล่อยปละละเลยอีกต่อไป  คนพิการจะได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน  และมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับคนปกติและมีการเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและสังคมได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี

          สรุปประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
             
              ๑. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" มีหน้าที่หลักดังนี้ คือ เสนอแนะนโยบายการดำเนินงานและแผนบริหารงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการต่อรัฐมนตรี  เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเสนอความเห็นแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  เงินอุดหนุน ฯลฯ แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการให้การสงเคราะห์  การพัฒนาและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดทำโครงการ  และวางระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ ภายในขอบเขตการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์  การพัฒนา  และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  อนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใช้เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
 
              ๒. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้านคือ ด้านการแพทย์  การศึกษา  การสังคม  และการอาชีพครบทุกด้านแก่คนพิการ รวมทั้งกำหนดให้มีศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

              ๓. ให้จัดตั้ง "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ" ขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  เพื่อดำเนินงานและสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ  สนับสนุนสถาบันบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน รวมทั้งสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษด้วย
   
              ๔. ให้เจ้าของอาคารสถานที่  ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ  จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

              ๕. ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการของเอกชน  รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับลูกจ้างอื่น

กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความหมาย, กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu