ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง), การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) หมายถึง, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) คือ, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) ความหมาย, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง)

          การเกษตรกรรม
          คำว่า  "เกษตรกรรม"  นั้น หมายถึง กิจกรรมต่างๆ อันรวมไปถึงการเพาะปลูก   การผลิตผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากการเพาะปลูกการดำเนินการตลาดเพื่อการขายผลิตผลที่ได้จากพืชและสัตว์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจุดประสงค์หลักของการทำการเกษตรกรรมที่ทันสมัย  ก็เพื่อให้ใช้ผืนแผ่นดินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มากและเพียงพอแก่ความต้องการ  และในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน  และการใช้ที่ดินอย่างผิดกฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเกษตรกรรมแล้วนั้นเขาจะมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐช่วยกันในการเพิ่มผลิตผล โดยมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์พืชการใส่ปุ๋ย    การกำจัดแมลง   การชลประทานการป้องกันดินพังทลาย  การปรับปรุงดิน และการขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆ เป็นต้น
          ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีพืชเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ข้าว  ข้าวโพด มันสำปะหลัง  อ้อย  ถั่วเหลือง  ฝ้าย  สับปะรด ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  และผลไม้ต่างๆ  ซึ่งมีอยู่ตามภาคต่างๆ  มากน้อยแตกต่างกันไป  เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ  ศัตรูต่างๆ  เช่น แมลง  เชื้อรา  และอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆเป็นต้น
          การที่จะบริหารทรัพยากรการเกษตรให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น  จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง  แม่นยำ  และทันต่อเวลาโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่กว้างขวางและมีพืชพันธุ์หลายชนิดอยู่รวมกัน  การที่จะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำจากบริเวณที่กว้างขวางนั้น  ต้องใช้วิธีการสำรวจจากระยะไกล (รีโมตเซนซิง)  ซึ่งใช้ได้ทั้งเครื่องบิน  และดาวเทียมเป็นพาหนะในการนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นไปบันทึกข้อมูล ในที่นี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับดาวเทียม
เท่านั้น

          เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล (รีโมตเซนซิง)
          คำนิยามของ  "การสำรวจจากระยะไกลหรือ  รีโมตเซนซิง" นั้น  หมายถึง  ขบวนการที่เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ ในการทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ หรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะไกลออกไป จากเครื่องมือบันทึกข้อมูลโดยปราศจากการสัมผัสโดยตรงระหว่างเครื่องมือบันทึกข้อมูลกับวัตถุหรือเหตุการณ์นั้นๆ การที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวแล้ว  จะต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์หลายอย่างประกอบกันเข้า  เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้น ได้แก่  เครื่องบันทึกข้อมูล (sensors) กรรมวิธีข้อมูล  (data processing) วิธีการ และกรรมวิธีสนเทศ   การสื่อสาร   อากาศยานและยานอวกาศที่เหมาะสม  รวมไปถึงระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากอากาศยานและยานอวกาศเป็นอาทิ  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้รวมกันเข้าเป็นวิธีการของเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรจากระยะไกลด้วยดาวเทียม
         หลักการทำงานอย่างย่อๆ ของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร คือ การสำรวจข้อมูลทรัพยากรจากระยะไกล ทำได้โดยอาศัยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า  ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศรอบตัวเราสำหรับเป็นพาหะในการสื่อข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรการเกษตรที่เราสนใจด้วย  วัตถุทุกอย่างในโลกมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน เมื่อนำเครื่องมือบันทึกข้อมูลขึ้นไปกับดาวเทียม  เครื่องมือนั้นจะทำการบันทึกข้อมูลซึ่งบอกถึงลักษณะต่างๆ ของวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาอาจอยู่ในลักษณะตัวเลข  ซึ่งบันทึกไว้ในจานแม่เหล็กหรือในรูปของภาพถ่าย  ซึ่งยังถือว่าเป็นข้อมูลดิบอยู่  จะต้องนำไปวิเคราะห์ให้ได้รายละเอียดของข่าวสาร  (สนเทศ) อย่างถูกต้องก่อน  ซึ่งทำได้ ๒ วิธี  คือ  การวิเคราะห์ด้วยสายตา  และการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ผลจากการวิเคราะห์  ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามจะแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของพื้นที่หรือของบริเวณที่ทำการศึกษา   และผลจากการศึกษานี้โดยมากจะอยู่ในลักษณะแผนที่การจำแนกประเภทการใช้ที่ดิน หรือแผนที่แยกประเภททรัพยากรต่างๆ เป็นอาทิ

การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง), การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) หมายถึง, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) คือ, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) ความหมาย, การเกษตรกรรมและเทคโนโลยี การสำรวจจากระยะไกล(รีโมตเซนซิง) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu