ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

จารึกที่พบในประเทศไทย, จารึกที่พบในประเทศไทย หมายถึง, จารึกที่พบในประเทศไทย คือ, จารึกที่พบในประเทศไทย ความหมาย, จารึกที่พบในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
จารึกที่พบในประเทศไทย

          อดีตกาลนานกว่า  ๒,๕๐๐ ปีล่วงมาแล้วประเทศอินเดียมีความเจริญทางอารยธรรมสูงยิ่งอีกทั้งยังได้เผยแพร่อารยธรรมสู่ประเทศข้างเคียง  ทั้งโดยทางทะเลและทางบก  ผู้เผยแพร่อารยธรรมเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าวาณิชซึ่งเดินทางไปมาค้าขายในท้องถิ่นต่าง ๆ เมื่อมาถึงบ้านเมืองใดก็หยุดพักอาศัยปฏิบัติภารกิจของตนช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในระหว่างนั้นก็ได้นำสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ  อันมีอยู่ในประเทศของตน บอกเล่าถ่ายทอดสู่ชนพื้นเมืองต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ  ทำให้สังคมในท้องถิ่นมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญแบบอินเดีย
          อารยธรรมอินเดียซึ่งแพร่อิทธิพลไปสู่ประเทศใกล้เคียงดังกล่าวแล้ว มีหลักฐานทั้งในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์รับรองว่า บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนั้น  เป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียเข้ามามีบทบาทแล้ว ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๒ เป็นต้นมา  ซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ปัลลวะของประเทศอินเดีย  ด้วยเหตุนี้รูปแบบอักษรอินเดียสมัยราชวงศ์ปัลลวะจึงได้แพร่หลายทั่วไปในกลุ่มประเทศต่าง ๆตลอดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รูปแบบอักษรชนิดนี้ได้นามตามชื่อของราชวงศ์ผู้ครอบครองอาณาจักรว่า "รูปอักษรปัลลวะ"
          จารึกรุ่นแรกในประเทศไทย เป็นจารึกที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบอักษรมาจากประเทศอินเดียสมัยราชวงศ์ปัลลวะเช่นเดียวกัน ได้พบจารึกอักษรปัลลวะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  มีหลักธรรมในศาสนาทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิศาสนาพราหมณ์  เป็นต้น ในพื้นที่ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แม้ในประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ประเทศพม่า  กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น ก็ได้พบเห็นอักษรชนิดนี้ด้วย ย่อมแสดงว่าในดินแดนทั้ง ประเทศ คือ ไทย  พม่า  กัมพูชา และมาเลเซีย มีหลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบอักษรปัลลวะอยู่ร่วมกันเหมือนกัน และถ้านำความสัมพันธ์ทางด้านภูมิศาสตร์ หรือภูมิสถานในสมัยโบราณเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย อาจจะทำให้ได้หลักฐานอันน่าสนใจศึกษาเพิ่มขึ้น
          ศิลาจารึกเก่าที่สุดพบในประเทศไทย เท่าที่มีหลักฐานทางศักราชปรากฏอยู่ด้วยคือ "จารึกเขาน้อย" พบที่เขาน้อยอำเภออรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช๑๑๘๐ ศิลาจารึกชิ้นนี้เป็นหลักฐานเอกสารโบราณที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางด้านการใช้รูปอักษรที่ปรากฏบนผืนแผ่นดินไทยครั้งแรก  และเป็นยุคเริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์ของไทยด้วยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องตรงกันกับหลักฐานทางด้านศิลปกรรมในประเทศไทย ซึ่งร่วมสมัยกับพุทธศิลปะสมัยทวารวดี  ศิลปกรรมสมัยแรกของประเทศไทย
          กลุ่มจารึกที่ใช้อักษรปัลลวะ  ในประเทศไทยมีพบอยู่ทั่วไป  ในบริเวณภาคใต้พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  และพังงา  ในบริเวณภาคกลางพบที่ลุ่มแม่น้ำกลอง   ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   และลุ่มน้ำป่าสัก  ได้แก่  จังหวัดราชบุรี  สุพรรณบุรี นครปฐม  ลพบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  สระบุรี และเพชรบูรณ์  ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ที่จังหวัดปราจีนบุรี บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี
          ในสมัยโบราณบริเวณอันเป็นที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบัน เป็นดินแดนที่มีกลุ่มชนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   จารึกที่คนพื้นเมืองทำขึ้นในสมัยหลังต่อมาจึงเป็นจารึกที่ใช้รูปอักษรอันเปลี่ยนแปลงมาจากรูปอักษรปัลลวะซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ได้แก่ กลุ่มจารึกที่ใช้อักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณ
          กลุ่มจารึกที่ใช้อักษรมอญโบราณ   ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พบหลักฐานการใช้อักษรมอญโบราณ  ภาษามอญโบราณ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน  คือดินแดนที่เป็นอาณาจักรหริภุญชัย ในเขตจังหวัดลำพูนปัจจุบันโดยได้สืบทอดอารยธรรมกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  ๑๗  ลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙อารยธรรมมอญโบราณที่หริภุญชัยก็สิ้นสุดลงกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรหริภุญชัยมีพระนามว่า พระยายีบา ได้เสียเมืองหริภุญชัยแก่พระยามังราย  ในปีพุทธศักราช ๑๘๓๙ ตรงกับรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัย
          หลักฐานการใช้จารึกภาษามอญนั้นจำกัดบริเวณอยู่เฉพาะตัว  ไม่อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มชนซึ่งใช้ภาษามอญในอาณาจักรหริภุญชัย  จะเป็นกลุ่มชนที่สืบต่อการใช้ภาษามอญมาจากกลุ่มชนทางแถบภาคกลางของประเทศไทยด้วยหรือไม่ เพราะยังไม่เคยพบจารึกบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน
          กลุ่มจารึกที่ใช้อักษรขอมโบราณ  พบอยู่ในบริเวณภาคกลาง  ภาคอีสานและภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบัน มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖ แต่ยังไม่พบจารึกอักษรขอมโบราณในแถบภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นได้ว่า กระแสอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมโบราณนี้ไม่แพร่หลายขึ้นไปสู่ภาคเหนือของประเทศไทย หลักฐานทำนองนี้รวมไปถึงโบราณสถานที่เรียกกันว่า ปราสาทหิน ปราสาทอิฐ และปรางค์แบบกัมพูชา หรือลพบุรี ที่มีอยู่ทั่วไปในภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคใต้  แต่ไม่เคยปรากฏอยู่ทางภาคเหนือ
          จารึกที่ใช้อักษรขอมในสมัยต่อจากจารึกที่ใช้อักษรขอมโบราณ  คือ จารึกที่ใช้อักษรขอมที่มีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ โดยเฉพาะจารึกที่ปราสาทพระขรรค์  ประเทศกัมพูชา  จะบอกให้ทราบว่า ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่   ซึ่งครองราชย์อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นั้น ได้ขยายอาณาเขตของอาณาจักรออกไปกว้างขวางมาก   ส่วนหนึ่งของอาณาจักรได้เข้ามาอยู่ในบริเวณที่เป็นประ-เทศไทยปัจจุบัน กล่าวคือ ตลอดภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือถึงจังหวัดสุโขทัย  ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรี  และเพชรบุรี กลุ่มเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรกัมพูชาในช่วงเวลาที่กล่าวถึงนี้  ได้รับอารยธรรมของกัมพูชาทั้งทางด้านศิลปกรรม  รูปแบบอักษรและภาษาไว้ทั้งหมด  ปรากฏหลักฐานแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังนี้  ทางด้านศิลปกรรมได้แก่ วัดศรีสวาย จังหวัดสุโขทัย   พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี   ปราสาทหินวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี  และปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

          เป็นจารึกที่ใช้รูปอักษรซึ่งมีกำเนิดขึ้นในอาณาจักรสุโขทัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และมีใช้ต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เช่น จารึกพ่อขุนรามคำแหงจังหวัดสุโขทัย  จารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูนและจารึกวัดเขากบ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
    

จารึกที่พบในประเทศไทย, จารึกที่พบในประเทศไทย หมายถึง, จารึกที่พบในประเทศไทย คือ, จารึกที่พบในประเทศไทย ความหมาย, จารึกที่พบในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 16

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu