ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน หมายถึง, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน คือ, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน ความหมาย, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน

          เนื่องจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้งานนิติเวชศาสตร์ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้แบ่งออกไปเป็นหลายสาขา ได้แก่          ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า "เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน  ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย"

          การตายโดยผิดธรรมชาติ นั้นคือ
          (๑) ฆ่าตัวตาย
          (๒) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย
          (๓) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย
          (๔) ตายโดยอุบัติเหตุ
          (๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

          มาตรา ๑๕๐ "ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทย์ประจำสถานีอนามัยหรือแพทย์ประจำโรงพยาบาล เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว  และให้ทำบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรนั้นไว้  ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำท้องที่หรือแพทย์ประจำตำบลให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน แจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปทำการชันสูตรพลิกศพทราบ..."
          มาตรา  ๑๕๑ "ในเมื่อมีการจำเป็นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ทำการชันสูตรพลิกศพมีอำนาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรือจะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้"
          มาตรา ๑๕๒ "ให้แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังนี้
          (๑)  ทำรายงานถึงสภาพของศพ  หรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือที่ปรากฏจากการตรวจ พร้อมทั้งให้ความเห็นในเรื่องนั้น
          (๒) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะทำได้
          (๓) ลงวันเดือนปี และลายมือชื่อในรายงานแล้วจัดส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ
          มาตรา  ๑๕๔  "ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทำความเห็นเป็นหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย  ผู้ตายคือใครตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้"
          จากบทบัญญัติตามกฎหมายข้างบนนี้ จะเห็นว่าแพทย์อาจจะต้องเป็นผู้ชันสูตรพลิกศพตามหน้าที่  หรืออาจได้รับศพซึ่งส่งมาจากผู้ชันสูตรพลิกศพ เพื่อขอให้ผ่าศพเพื่อหาเหตุตายก็ได้ งานในแขนงนี้เรียกว่า นิติพยาธิวิทยา (forensic pathology)  ซึ่งเป็นงานหลักของนิติเวชศาสตร์  โดยเป็นงานประจำของหน่วยงานทางนิติเวชศาสตร์ของทุกประเทศ

          การตายโดยผิดธรรมชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายข้างต้นนี้  อาจแบ่งเป็นสาเหตุกว้างๆ ได้เป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้
          สาเหตุจากบาดแผล  ได้แก่ บาดแผลฉีกขาดตามผิวหนังที่เกิดจากของแข็ง  ของมีคม  ของแหลม  อาวุธปืนและวัตถุระเบิด  เป็นต้น บาดแผลดังกล่าวทำให้ตายเพราะมีเลือดออกมาก   ตายเพราะอวัยวะภายในถูกทำลาย ตายเพราะการทำงานของอวัยวะสำคัญถูกขัดขวางรวมทั้งตายจากภาวะแทรกซ้อนจากบาดแผลด้วย
          สาเหตุจากการขาดอากาศหายใจ ได้แก่ การที่ร่างกายขาดก๊าซออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ พวกคือ
          ก. ทางเดินหายใจถูกอุด ได้แก่ การที่ปากและจมูกถูกอุด คนที่ตกอยู่ในที่แคบๆ อากาศไม่พอ เช่น คนงานติดอยู่ในเหมืองใต้ดินที่พัง เด็กถูกขังอยู่ในตู้แคบๆ เป็นต้น หรือการที่สำลักเอาวัตถุบางอย่างเข้าไปติดในหลอดลมหรือกล่องเสียง วัตถุเหล่านั้นอาจเป็นเศษอาหารของเล่น หรือเมล็ดผลไม้
          ข. การขัดขวางการเคลื่อนไหวของการหายใจได้แก่ การที่มีของหนักทับบริเวณทรวงอกและหน้าท้องทำให้หายใจไม่ได้  เช่น ถูกฝังทั้งเป็น ถูกรถทับ ถูกเหยียบโดยฝูงชน กองกระสอบข้าวสารทลายลงมาทับ เป็นต้น
          ค. จมน้ำตาย เด็กๆที่ว่ายน้ำไม่เป็น เมื่อตกลงไปในน้ำ  จมูกจมไปก็จะหายใจเอาน้ำไปแทนอากาศ เมื่อหายใจออก อากาศที่ยังมีอยู่ก็จะถูกขับออกมา แต่เมื่อสูดเข้าไปจะมีแต่น้ำเข้าไปแทน เป็นอยู่เช่นนี้ไม่กี่ครั้งสมองก็ขาดออกซิเจนทำให้หมดสติตายไป คนว่ายน้ำเป็นก็อาจจะจมน้ำตายได้ถ้ากำลังว่ายอยู่แล้วเป็นลมหมดสติจมลงไปใต้น้ำ คนที่กินอาหารอิ่มๆ ใหม่ๆ แล้วลงไปว่ายน้ำอาจเกิดเป็นลมในน้ำ  หมดสติจมลงไปเฉยๆ  โดยไม่มีใครได้สังเกต  จนเมื่อมีคนพบก็มักจะตายเสียแล้ว  ทั้งนี้เพราะหลังกินอาหารนั้น เลือดจะคั่งอยู่บริเวณช่องท้องมากกว่าภาวะปกติ เนื่องจากมีการย่อยอาหาร สมองจึงได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ง่วงเหงาหาวนอน ยิ่งเมื่อว่ายน้ำเหนื่อยเข้าด้วยก็ทำให้เป็นลมหมดสติได้ง่าย ดังนั้น หลังรับประทานอาหารใหม่ๆ จึงไม่ควรว่ายน้ำเล่น
          ง. บีบคอ รัดคอ และแขวนคอ การตายจากเหตุกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นเพราะขาดอากาศอย่างเดียว แต่เป็นเพราะมีการรัดหรือกดหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองตรงบริเวณลำคอ สมองขาดออกซิเจนโดยตรง จึงทำให้ตาย
          ลักษณะทั่วไปของศพที่ตายจากการขาดอากาศ ได้แก่ การเขียวคล้ำที่ใบหน้า ริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเท้ามีจ้ำเลือดออกเป็นจุดหรือเป็นจ้ำบริเวณเยื่อบุตา ใต้เยื่อบุในปาก ใต้เยื่อหุ้มปอด ใต้เยื่อหุ้มหัวใจ อวัยวะภายในต่างๆ  มีเลือดคั่ง เลือดอาจเป็นน้ำใสๆภายหลังตายใหม่ๆกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนปวกเปียก มีเลือดขังเต็มในช่องหัวใจ แต่อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวก็มิใช่ลักษณะเฉพาะของการขาดอากาศเท่านั้น  การตายจากเหตุอื่นบางรายก็พบลักษณะดังกล่าวได้ด้วย
          สาเหตุจากพลังงานทางกายภาพ ได้แก่ การตายจากความร้อน ความเย็น กระแสไฟฟ้า รังสีจากเหตุเหล่านี้มักเป็นอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการตายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าผ่า
          สาเหตุจากยาพิษหรือสารพิษ อาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ดังนี้
          ก. พวกก๊าซหรือของเหลวที่ระเหยได้  เช่น  คาร์บอนมอนอกไซด์ แอลกอฮอล์ เป็นต้น
          ข. พวกของเหลวมีฤทธิ์กัด เช่น กรด และด่างอย่างแรง
          ค. สารเคมีต่างๆ รวมทั้งพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท เป็นต้น
          ง. ยารักษาโรค โดยทั่วไปยารักษาโรคถ้ากินเกินขนาดจะเกิดพิษและถึงตายได้ เช่น ยานอนหลับ
          จ. สารพิษจากพืช ในพืชที่เป็นพิษมักมีสารจำพวกแอลคาลอยด์เป็นส่วนสำคัญ เช่น  ต้นลำโพงมีอะโทรปีน  โล่ติ๊นมีโลติโนน พืชบางชนิดอาจมีสารจำพวกน้ำมัน เช่น สลอด มี น้ำมันสลอด เป็นต้น
          ฉ. สารพิษจากสัตว์มีพิษ เช่น แมลง และงูพิษ เป็นต้น
          ช.  สารพิษจากพวกจุลินทรีย์ ได้แก่ พิษจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ ซึ่งพวกนี้มักเป็นเหตุให้เกิดโรคเป็นสาเหตุของการตายโดยธรรมชาติทั่วๆ ไป

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน หมายถึง, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน คือ, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน ความหมาย, งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu