แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ภาษาฐานข้อมูล--(Database-Language)

ภาษาฐานข้อมูล (Database Language)

          การสื่อสารของสังคมมนุษย์ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร สำหรับระบบฐานข้อมูลก็ต้องใช้ภาษาฐานข้อมูลในการกำหนดลักษณะต่าง ๆ และการใช้...

ลักษณะทางเวชกรรม

ลักษณะทางเวชกรรม

วิธีการติดเชื้อ          เป็นที่ชัดเจนว่าการติดเชื้อเอชไอวีนั้น           ...