แสดง 11 - 20 จาก 58 รายการ

การบวกเมตริก

การบวกเมตริก

         เมตริกสองเมตริกที่เป็นเมตริกแบบเดียวกันซึ่งมีจำนวนแถวเท่ากันคือmและจำนวนสดมภ์เท่ากันคือnจะบวกเข้าด้วยกันได้และได้ผลบวกเป็นเมตริกที่มีmแ ...

เมตริก

เมตริก

         เราแบ่งเมตริกออกเป็นแบบๆตามจำนวนแถวและจำนวนสดมภ์ของสมาชิกเช่น             &nb ...

วิวัฒนาการของความน่าจะเป็น

วิวัฒนาการของความน่าจะเป็น

         หลังจากปัญหาในการพนันที่เป็นต้นกำเนิดของวิชาความน่าจะเป็น เมื่อพ.ศ. 2197 ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการค้นคิดในเรื่องนี้แต่อย่างใดจ ...

กำเนิดของวิชาความน่าจะเป็น

กำเนิดของวิชาความน่าจะเป็น

         เมื่อ พ.ศ.2197ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาทางประเทศฝรั่งเศสได้มีนักพนันที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งชื่อ เชอวาลิเยร์เดอ ...

การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

         ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวม โดยทั่วไปจะมีจำนวนมาก เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็จะมีการดำเนินกับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเช่น การแยกประเภ ...

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

         เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เราอาจดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรืออาจนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ก็ได้ ที่จำเป็นต้อ ...

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

         เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญมากขึ้นปัญหาด้านต่างๆ ก็เพิ่มความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นควบคู่กันไป เช่น ปัญหาการพัฒนาประเทศ ปัญหาการ ...

ความเป็นมาของสถิติ

ความเป็นมาของสถิติ

         เช่นเดียวกับศาสตร์ทั่วไป สถิติได้รับการพัฒนาทีละเล็กละน้อยเรื่อยมาตามแต่ว่าเมื่อไรหรือที่ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสถิติ ตามหล ...

ความหมายของคำว่าสถิติ

ความหมายของคำว่าสถิติ

         ในปัจจุบันสถิติได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นเรามักจะได้ยินได้ฟังตัวเลขสถิติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจากการสนทนาจากการอภิปราย ...

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุน

         ปัปปุสได้สร้างทฤษฎีเพื่อใช้หาปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจากการหมุนอีกซึ่งกล่าวว่าเมื่อหมุนรูปที่อยู่ในระนาบ และมีพื้นที่แน่นอนรอบเส้นตรงคงที่ซ ...