แสดง 121 - 130 จาก 142 รายการ

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

หลักการบริหารราชการแผ่นดิน

         นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายนโยบายของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี โดยสรุปการบริหารราชการแ ...

การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี

การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี

         นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามต้องคำพิพากษาให้จำคุกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจกร ...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

         การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

คุณสมบัติของรัฐมนตรี

คุณสมบัติของรัฐมนตรี

         นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้           ๑. นายกรัฐมนตรีต้องแ ...

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี

การเข้าสู่ตำแหน่งของรัฐมนตรี

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๐ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ...

นายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

         นายกรัฐมนตรีของไทยนับแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๔๕)มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (บางท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง)    &nbs ...

ความเป็นมาของคณะรัฐมนตรี

ความเป็นมาของคณะรัฐมนตรี

         คณะรัฐมนตรีมีที่มาจากระบบที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์อังกฤษในสมัยโบราณซึ่งเรียกว่าคณะองคมนตรี(PrivyCouncil) พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงแต่งตั้งท ...

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

         คณะรัฐมนตรีเป็นคณะบุคคลจึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีตำแหน่งต่างๆกันหลายคนได้แก่นายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเรียกประชุมก ...

การบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแผ่นดิน

         ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นอำนาจอิสระที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของประเทศ ไม่อยู่ในบ ...