แสดง 41 - 50 จาก 64 รายการ

 รูปทรงจารึก

รูปทรงจารึก

         ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันหลายอย่างเล็กบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างสั้นบ้างไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนอกจากนั้นยังมีอายุนานนับ ...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

         มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ให้ผู้อื่นรู้ ...

หน้าที่ของทุกคน

หน้าที่ของทุกคน

         ทุกประเทศมีกฎหมายคุ้มครองสมบัติวัฒนธรรมด้วยกันทั้งนั้นประเทศเรามีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๐๔และบางประเท ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

         เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม หรือมรดกวัฒนธรรม ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

นิยามต่าง ๆ

นิยามต่าง ๆ

         ความก้าวหน้าทางวิชาการ โลกทัศน์และกาลสมัยเป็นปัจจัยที่ทำให้ศัพท์เปลี่ยนความ-หมายไปได้คำๆเดียวอาจมีความหมายได้หลายอย่างและบางกรณีอาจขั ...

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุ

         กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความคิดเห็นของ ม.ล.ปิ่นมาลากุลเกี่ยวกับประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุสรุปได ...

 กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         ประเทศเราโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชพระประมุขของชาติ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และเข้าพระราชหฤทัยประโยชน ...

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

         โบราณสถานและโบราณวัตถุ ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นได้เอง แต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สติปัญญาและความรู้คว ...

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

เรื่องพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

         ได้กล่าวแล้วว่า ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง๔๕เล่มเข้าบันทึกในจานแม่เหล็กชนิดแข็งที่เรียก ...