แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เ...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะ และทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทั้งในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทรง...

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริ และหลักการสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้...

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นพิเศษ และได้ทรงงานด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ คือ  ในด้านจิตรกรรมประติมากรรม การถ่ายภ...

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสืออย่างยอดเยี่ยมพระองค์หนึ่ง อันเนื่องมาจากทรงสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ...

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

พระมหากษัตริย์นักดนตรี

          มีเรื่องเล่ากันมาว่า นักดนตรีเอกของโลกได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะต...

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อท...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง

          พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานช่างมีความสมบูรณ์ ในบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใ...

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

          หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคต หุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

          ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเมืองมีความระส่ำระสาย และเกิดจลาจลขึ้น พระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำไปกักข...