Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เต้าน้ำดินเผา'

พระภิงคาร

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน