Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แป้นแก้ว'

เป็นปลาลำตัวกว้าง ด้านข้างแบน นัยน์ตาโต ปากยืดหดได้ มีเกล็ดเล็กหลุดง่าย ลำตัวใส มีสีขาวใสอมเหลืองอ่อน ๆ ครีบต่าง ๆ จะมีก้านครีบแข็งต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบหลังและครีบก้นยาวจรดโคนหาง ครีบหางเว้าลึก

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน