Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'บางกอก'

the riverside village where Bangkok was founded

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน