Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หอยชักตีน'

มีรูปร่างคล้ายผลสาลี่เปลือกบางเรียบและมีสีขาว เหตุที่เรียกว่า \"สังข์\" ก็เพราะมีลักษณะภายนอกคล้ายหอยสังข์ที่ใช้รดน้ำในงานมงคลสมรส แต่หอยชักตีนหรือสังข์ มีขนาดเล็กกว่า

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน