Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เยาวพาณี'

[วะ] น. เทียนเยาวพาณี. (ดู เทียนเยาวพาณี ที่ เทียน ๓).

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน