Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ดองดึง'

น. ไม้เถาชนิดหนึ่งมีหัว ใช้ทำยาได้.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน