Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'hula hoop'

ห่วง hula hoop คล้ายขอบกระด้ง สำหรับสวมตัวแกว่งในเวลาเต้นรำ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน