Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'maharaja'

[n.] มหาราชา (โดยเฉพาะเจ้าผู้ปกครองประเทศอินเดียในอดีตและมีตำแหน่งสูงกว่าราชา) [syn.] maharajah

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน