Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'พลีกรรม'

น. การเซ่นสรวงบูชา.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน