Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'โดยชอบด้วยกฎหมาย'

[adv.] legally [syn.] โดยถูกกฎหมาย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน