Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ฝ่าพระหัตถ์'

ฝ่ามือ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน