Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เอารัดเอาเปรียบ'

[v.] take advantage of [syn.] เอาเปรียบ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน