Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'หัวระแหง'

[n.] everywhere [syn.] แห่งหน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน