Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'swag'

มีมาด เท่ เก๋

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน