Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'chart'

การแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข ตาราง หรือกราฟ ใช้ประกอบคำอธิบาย จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน