Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ออกจะ'

to begin to be (angry)rather a little bit (high-handed)so awfully as

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน