Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ลอน'

น. ตอน ปล้อง เปลาะ เป็นตอนสูงๆ ต่ำๆ.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน