Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'ยอน'

ยุยงให้เกิดเรื่อง ยุให้ทำ แหย่ กระทุ้ง

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน