Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'filature'

[n.] การปั่นให้เป็นเส้นด้ายหรือเส้นใย

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน