Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'squander on'

[phrv.] ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน