Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'Manila Pact'

สนธิสัญญามะนิลา ตั้ง SEATO

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน