Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'แผ่นเสียง'

a gramophone record a phonograph disk

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน