Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'boring bit'

ดอกสว่าน

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน