Dictionary

คำศัพท์ประจำวันนี้เสนอคำว่า 'เฉวียง'

[ฉะ-เหฺวียง] (ขม. เฉฺวง) น. ซ้าย เอียง ตะแคง ทแยง.

คำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

ศัพท์แสลง

รวมความหมายของศัพท์แสลงที่ใช้ในปัจจุบัน