ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การเก็บเกี่ยวและนวด, การเก็บเกี่ยวและนวด หมายถึง, การเก็บเกี่ยวและนวด คือ, การเก็บเกี่ยวและนวด ความหมาย, การเก็บเกี่ยวและนวด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเก็บเกี่ยวและนวด

การนวดข้าวและเครื่องนวดข้าว
          การนวดข้าวเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของการทำนา หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  ก็จะต้องแยกเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว แล้วแยกเมล็ดข้าวลีบและฟางข้าวออกไปเพื่อให้ได้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการ กระบวนการที่เรียกว่าการนวดข้าวมีหลายวิธี คือ


วิธีการแบบดั้งเดิม

          ประกอบด้วย วิธีที่ใช้แรงงานคนอย่างเดียว และวิธีที่ใช้แรงงานสัตว์ควบคู่ไปกับการใช้แรงงานคน
          วิธีใช้แรงงานคนอย่างเดียว แบ่งออกเป็น ๒ วิธีคือ 
          ๑) วิธีการตี 
          ๒) ใช้เท้าย่ำ

การนวดโดยการตี
  
          เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนวดข้าวชาวนาจะขนฟ่อนข้าวมากองรวมไว้บนลานนวดเสียก่อน แล้วใช้เสื่อลำแพนปูลงกับลานนวด วิธีการนวดนั้นชาวนาจะมีไม้ไผ่สองท่อนผูกติดกันด้วยเชือกหนังควายใช้สำหรับจับฟ่อนข้าวและตีใส่แผ่นกระดานที่วางเอียงได้มุมพอเหมาะ ตีจนกว่าเมล็ดข้าวเปลือกจะหลุดออกจากฟางได้หมด
          ในภาคเหนือนั้น วิธีการนวดแบบการตีนั้นแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บ้าง คือชาวนาจะไม่นิยมทำลานนวด แต่จะใช้ครุทำด้วยไม้ไผ่ยกเคลื่อนที่ไปยังกองฟ่อนข้าวที่ตากแห้งไว้เป็นหย่อมๆ วิธีการนวดนั้นชาวนาใช้ไม้ตีแบบเดียวกับที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตีกับด้านข้างของครุ  เมล็ดข้าวเปลือกจะหลุดลงไปในครุ หลังจากตีกองข้าวแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เคลื่อนครุไปที่กองข้าวต่อไปและตีข้าวเปลือกจนหมดแปลง
         การทำความสะอาดทำพร้อมกับการตีเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาด  ทำด้วยไม้ไผ่สานคล้ายพัดซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า "วี" ใช้พัดโบกเอาสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ข้าวลีบและเศษฟางต่างๆออกจากข้าวเปลือก ความสามารถในการนวดข้าวโดยการตีและทำความสะอาดข้าวประมาณ ๖๐ กก./ชม./คน

การนวดข้าวโดยวิธีใช้เท้าย่ำ  
          เป็นวิธีที่ใช้กันในภาคใต้ของประเทศ ชาวนาในภาคนี้เก็บเกี่ยวข้าวโดยการเก็บเอาเฉพาะรวงข้าวเท่านั้นรวงข้าวที่เก็บมาจะรวมกันแล้วมัดเรียกว่า "เรียง"เรียงข้าวที่เก็บมาจากนาจะนำมากองรวมไว้ในยุ้งเมื่อต้องการนำไปสีเป็นข้าวสาร ชาวนาจะนำเอาเรียงข้าวมานวด การนวดข้าวแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่า "การยีข้าว" โดยเอาเรียงข้าวมาวางใส่กระด้งหรือเสื่อครั้งละ ๔-๕ เรียง แล้วใช้เท้าขยี้ไปมาจนเมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกมาจากซังรวงการนวดแบบนี้ถ้านวดติดต่อกันนานๆ จะทำให้เจ็บปวดเท้ามาก อัตราการนวดข้าวแบบนี้จะนวดข้าวได้ประมาณ ๔๐ กก./ชม./คน การทำความสะอาดส่วนมากใช้แบบการโรย ซึ่งใช้ในกรณีที่มีลมแรง โดยใช้ภาชนะตักข้าวเปลือกโรยลงมาจากที่สูงและมีภาชนะรองรับข้าวเปลือก กระแสลมจะพัดเอาสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวเปลือก

วิธีนวดข้าวแบบใช้สัตว์
  
          ใช้ควายหรือวัวนวดในลานนวดที่เตรียมไว้ ซึ่งใช้ทั่วๆ ไปในพื้นที่ที่ทำนามาก เช่น ภาคกลาง โดยการนำฟ่อนข้าวมาวางในลานนวด เรียงฟ่อนข้าวให้เป็นวงกลมหรือรูปรีตามขนาดของลาน (ลานนวดหมายถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้สำหรับนวดข้าวโดยมีการปรับพื้นที่ให้เรียบด้วยการยาด้วยมูลควายผสมน้ำ) การเรียงฟ่อนใช้วิธีตั้งกำข้าวเอาซังลงดิน ใช้เคียวตัดกำข้าวซึ่งเรียกว่าตัด "คะเน็ด"(ฟางหรือซังที่มัด) เพื่อให้รวงข้าวหลุด คนหนึ่งเรียงอีกคนหนึ่งตัด จนกระทั่งกองข้าวโตได้ขนาดก็ใช้ควายย่ำ จำนวนควายอาจจะใช้ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้ ถ้าใช้หลายตัวก็นำมาผูกกับเรียง "พวง" โดยผูกที่คอเป็นพวงๆ ละประมาณ ๓-๔ ตัวแต่จะมีควายที่ชาวนาฝึกหัดไว้จนชำนาญอยู่ด้านในเวลานวดให้ควายย่ำซ้ำอยู่พักหนึ่งก็หยุดพักควายระหว่างหยุดพักชาวนาจะใช้  "ขอฉาย" ซึ่งเป็นด้ามไม้ไผ่ยาว ที่ปลายมีเหล็กปลายงอติดอยู่ ทำการสงฟางที่ถูกนวดสะอาดแล้วออกไป ถ้ายังมีเมล็ดข้าวติดอยู่ก็ใช้ขอฉายสงขึ้นมาไว้ข้างใน ทำอย่างนี้อยู่ประมาณ ๓ ครั้งในข้าว ๑ กอง หรือ ๑ ตก ในการตรวจดูฟางว่าสะอาดดีหรือไม่ก็ดูด้วยสายตา หรือถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ใช้ฟางเผาไฟดูถ้ายังมีเมล็ดข้าวติดอยู่มากก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อนวดเสร็จแล้วก็สงฟางออกให้มากที่สุดคงเหลือแต่เศษฟาง  และให้ข้าวปะปนอยู่ในกองข้าวอัตราการนวดประมาณ ๑๗๐ กก./ชม./ควาย ๒ ตัว


วิธีที่พัฒนาขึ้น

          เป็นการนำเอาเครื่องจักรมาใช้ในการนวด แบ่งเป็น
          ๑. ใช้รถไถเล็ก  รถไถขนาดเล็กที่ใช้ย่ำนวดมีทั้งชนิด ๒ ล้อและ ๔ ล้อ การจัดฟ่อนข้าวเรียงบนลานนวดทำเช่นเดียวกับนวดโดยใช้สัตว์ย่ำการนวดทำโดยการขับรถไถวิ่งบนฟ่อนข้าว วิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการนวดเหมือนกับวิธีการนวดด้วยสัตว์ เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้รถไถนาแทนการใช้สัตว์เท่านั้น อัตราการนวดข้าวด้วยรถไถ ๒ล้อและรถ ๔ ล้อ ประมาณ ๒,๐๐๐ กก./ชม./เครื่องและ ๓,๐๐๐ กก./ชม./เครื่อง  ตามลำดับ ซึ่งยังไม่รวมถึงกรรมวิธีการทำความสะอาดฟางข้าวและการฝัดข้าวที่ต้องใช้เวลามาก
          ๒. ใช้รถแทรกเตอร์  วิธีนี้เป็นวิธีการนวดข้าวที่ให้ผลิตผลสูงอีกวิธีหนึ่ง ใช้ลานนวดหลายลาน คือ รถจะวิ่งจากลานหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นให้คนรุฟาง โดยการไม่ให้เสียเวลารถแทรกเตอร์จะวิ่งไปลานต่อไปหลังจากเมื่อนวดลานที่สองเสร็จแล้ว และคนรุฟางข้าวจากลานแรกเสร็จแล้ว รถแทรกเตอร์จะรับจ้างนวดให้กับชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็มีการรับจ้างข้ามจังหวัด การจัดวางฟ่อนข้าวรองรับน้ำหนักของรถ ทำให้เมล็ดแตกหักลดลง การเรียงฟ่อนข้าวจะเรียงได้หนากว่าวิธีอื่นๆ รถที่ใช้ย่ำบนฟ่อนข้าวต้องสูบลมยางให้ต่ำกว่าอัตราใช้งานปกติเพื่อลดจำนวนเมล็ดข้าวแตกจากการกดทับและการเสียดสีของยางรถกับพื้นลาน อัตราการนวดข้าวด้วยวิธีนี้ประมาณ ๔,๗๐๐ กก./ชม./เครื่องซึ่งยังไม่รวมถึงกรรมวิธีการทำความสะอาดฟางข้าวและการฝัดข้าวซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกมาก

         เมล็ดที่ทำการนวดเรียบร้อยแล้วยังมีเศษฟางใบข้าว เศษวัชพืช  และอื่นๆ ปะปนอยู่ โดยเฉพาะในที่ที่ใช้ลานดินนวดจะมีเศษดินปะปนมาจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวนาจะต้องทำความสะอาดเสียก่อน จึงจะนำเข้าเก็บในยุ้งฉางต่อไป การทำความสะอาดเมล็ดนั้นวิธีที่ชาวนาใช้กันมีอยู่หลายวิธี คือ
         ๑. โดยการสาดข้าว ชาวนาจะใช้พลั่วไม้สาดข้าวในกองขึ้นไปให้ลมพัดเอาเศษฟางข้าวลีบและใบข้าวปลิวออกไปจากกองข้าว วิธีการนี้จะต้องอาศัยลมช่วย แต่วัตถุที่มีน้ำหนัก เช่นก้อนดิน จะไม่ปลิวออกไปแต่จะตกลงมารวมกับกองข้าวอีก ในกรณีไม่มีลมช่วยอาจจะใช้พัดขนาดใหญ่โบกไปมา เพื่อให้พวกข้าวลีบหรือเศษฟาง ฯลฯ ปลิวออกไป
         ๒. ถ้าข้าวมีจำนวนน้อยๆ ชาวนาจะใช้กระด้งฝัดข้าว
         ๓. โดยใช้เครื่องสีฝัด ซึ่งเป็นเครื่องมือทุ่นแรงเหมาะสำหรับเวลาไม่มีลมพัด โดยอาจจะใช้แรงคนหรือแรงเครื่องยนต์หมุนก็ได้ เครื่องสีฝัดนี้จะมีประสิทธิภาพสูง
         ๔. ใช้เครื่องฝัดขนาดใหญ่ นอกจากฝัดทำความสะอาดเมล็ดแล้วยังสามารถคัดขนาดของเมล็ดข้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์ เครื่องจักรชนิดนี้ส่วนมากใช้ในสถานีทดลองข้าวของกรมวิชาการเกษตร
         ๕. วิธีการพัฒนาอีกแบบหนึ่งคือการนวดข้าวโดยใช้เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด เครื่องนวดข้าวนี้กองเกษตรวิศวกรรม ได้รับต้นแบบมาจากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (InternationalRice Research Institute : IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยความร่วมมือกับนักวิชาการของสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและโรงงานผลิตเครื่องนวดข้าวในชนบทได้ปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องนวดแบบดังกล่าวจนสามารถนวดได้สะอาดและเมล็ดไม่แตกหักและกองเกษตรวิศวกรรมได้ส่งเสริมให้โรงงานเอกชนผลิตเครื่องนวดข้าวแบบนี้จำหน่ายให้เกษตรกรต่อไป ปัจจุบันเกษตรกรมีเครื่องนวดข้าวแบบนี้อยู่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ กว่าเครื่องสาเหตุที่การใช้เครื่องนวดข้าวแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการนวดข้าวแบบดั้งเดิมของเกษตรกรไทยเรานั้นเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลามากในท้องที่ที่มีการทำนามากกว่า๑ ครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนวดให้ทันเวลาต่อการเตรียมดินที่จะปลูกข้าวในครั้งต่อไปเครื่องนวดข้าวจึงเข้ามามีบทบาทต่อเกษตรกรไทยมากขึ้นตามลำดับ

อัตราการนวดข้าวด้วยวิธีต่างๆ
         ใช้คนตี           ๐.๐๖ ตัน/ชม./คน
         ใช้สัตว์ย่ำ       ๐.๑๗ ตัน/ชม./ควาย ๒ ตัว*
         รถไถ ๒ ล้อ        ๒    ตัน/ชม./เครื่อง*
         รถแทรกเตอร์ใหญ่   ๕    ตัน/ชม./เครื่อง*
         เครื่องนวดข้าว    ๑-๓  ตัน/ชม./เครื่อง

         เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
         ชุดนวด ประกอบด้วย ลูกนวด ตะแกรงนวด ครีบวงเดือน ฝาครอบลูกนวด กระบะวาง ฟ่อนข้าว ปล่องฟางออก ฯลฯ
         ชุดทำความสะอาด ประกอบด้วย ตะแกรงโยก และพัดลม ฯลฯ
         ชุดถ่ายกำลัง ประกอบด้วย มู่เล่ และสายพาน
         อุปกรณ์ส่งข้าว แบบกะพ้อกลม กะพ้อตักและสายพาน

หลักการทำงานของเครื่องนวดข้าว  
        
ในขณะทำงาน ฟ่อนข้าวจะถูกป้อนเข้าทางช่องป้อน ลูกนวดที่หมุนอยู่จะดึงฟ่อนข้าวเข้าไปฟาดเหวี่ยงกับตะแกรงนวด ทำให้เมล็ดร่วงลงสู่ตะแกรงโยกด้านล่าง ครีบวงเดือนจะบังคับให้ฟ่อนข้าวไหลไปตามแนวแกนของลูกนวด  เมื่อถึงปลายสุดใบพัดสงฟางก็จะกวาดเหวี่ยงฟางข้าวที่เหลือออกไปด้านนอก
          ตะแกรงโยกและพัดลมจะทำความสะอาดคัดแยกเศษพืชและฝุ่นละอองออกจากเมล็ด
          อุปกรณ์ส่งข้าวจะทำหน้าที่ส่งข้าวไปนวดใหม่ รวบรวมสู่กระสอบหรือรถบรรทุกที่เตรียมไว้เครื่องมือชนิดอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาในประเทศไทย นอกจากใช้กับผลิตผลข้าวแล้ว ยังมีเครื่องนวดถั่วเหลือง เครื่องกะเทาะถั่วเขียวผิวมันเครื่องกะเทาะถั่วลิสง เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องอบข้าวโพด และเครื่องอบเมล็ดพืช  ฯลฯ


เครื่องเกี่ยวนวดที่พัฒนาในประเทศไทย

          เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่พัฒนาในประเทศไทยเป็นแบบเกี่ยวนวดข้าวทั้งต้น  มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
          ๑. ต้นกำลัง ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ใช้แล้วหรือเครื่องยนต์มือสองจากต่างประเทศ ขนาดประมาณ๗๕-๑๑๐ แรงม้า โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ปรับความเร็วเพื่อควบคุมอัตราการเร่งของเครื่องยนต์และปัจจุบันนี้มีโรงงานได้สั่งเครื่องใหม่มาจากต่างประเทศ
          ๒. ระบบเกี่ยว ซึ่งประกอบด้วยใบมีดตัดล้อโน้มข้าว และเกลียวลำเลียง ล้อโน้มข้าวมีลักษณะเป็นโครงรูปหกเหลี่ยม และมีซี่เหล็กติดอยู่ทำหน้าที่โน้มต้นข้าวเข้าหาหัวเกี่ยว
          ๓. ระบบนวดและทำความสะอาด มีลักษณะเดียวกับเครื่องนวดข้าวตามแนวแกนที่มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทย


เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

         ในระยะ ๗-๘ ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การท่องเที่ยวซึ่งมีความต้องการใช้แรงงานเป็นอย่างมากเกษตรกรในวัยหนุ่มสาวอันเป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลิตผลการเกษตรจึงได้โยกย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมากตามไปด้วย โดยเฉพาะในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องการแรงงานสูงเมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น เช่น เก็บเกี่ยวไม่ทันเวลา ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราสูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือเก็บเกี่ยวเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานในส่วนนี้
         เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นเครื่องมือที่นำระบบเกี่ยวและนวดมารวมไว้ในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย ระบบตัด ระบบนวด ระบบทำความสะอาด  ซึ่งจะทำงานต่อเนื่องกันคือเครื่องตัดต้นข้าวและส่งต้นข้าวเข้าเครื่องนวดเพื่อแยกเมล็ดข้าว แล้วทำความสะอาดและแยกฟางข้าวจากเมล็ดข้าว  เมล็ดข้าวจะถูกส่งเข้าบรรจุในกระสอบอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน  ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและประหยัดแรงงานมาก
         เครื่องเกี่ยวนวดได้มีการพัฒนาสร้างโดยกองเกษตรวิศวกรรม กรมการข้าว ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖ จากนั้นราวปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการนำเข้าเครื่องเกี่ยวนวดจากประเทศญี่ปุ่นมาทดสอบและเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบญี่ปุ่นเป็นแบบเกี่ยวนวดเฉพาะรวงข้าว ทั้งประเภทนั่งขับและประเภทเดินตาม มีหน้ากว้างของการตัดตั้งแต่๐.๖๕-๑.๕๐ เมตร มีความสามารถในการทำงานเฉพาะข้าวต้นตั้งได้ถึง ๑๐-๑๕ ไร่ต่อวัน
         ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ บริษัทเอกชนได้นำเครื่องเกี่ยวนวดของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาทดลองใช้ เป็นแบบเกี่ยวนวดทั้งต้น มีหน้ากว้างของการตัดตั้งแต่ ๓-๕  เมตร  ความสามารถในการทำงาน ๒๐-๔๐ ไร่ต่อวัน

          เครื่องเกี่ยวนวดทั้งแบบญี่ปุ่นและของประเทศตะวันตก ไม่สามารถใช้งานได้ดีกับพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
         . สภาพพื้นที่ โดยปกติในขณะเกี่ยวข้าวหากสภาพพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่  ดินก็จะอยู่ในสภาพอ่อนตัว เครื่องทั้งสองชนิดจะไม่สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะเครื่องจากประเทศตะวันตกจะจมลึกมาก เนื่องจากน้ำหนักมากเกินไป (น้ำหนักเครื่องเปล่า ๘-๑๐ ตัน) ในกรณีสภาพของพื้นดินแห้งและแข็ง  เครื่องแบบตะวันตกสามารถทำงานได้ดี แต่เครื่องแบบญี่ปุ่นจะเกิดปัญหาเนื่องจากอายุของสายพานตีนตะขาบแบบยางจะสึกหรอหรือเสื่อมคุณภาพเร็ว
         ๒. สภาพของต้นข้าว เครื่องเกี่ยวนวดจะสามารถเกี่ยวข้าวต้นตั้งได้ดี กรณีที่ต้นข้าวล้มเครื่องเกี่ยวนวดทั้งสองชนิดจะทำงานได้ช้ามาก
         ๓. ขนาดของแปลงนา จะต้องมีขนาดใหญ่ไม่ควรน้อยกว่า ๓-๔ ไร่ เครื่องจึงจะทำงานโดยให้ประสิทธิภาพสูง
         ๔. ราคาของเครื่องสูง จนเกษตรกรไม่สามารถซื้อไปใช้ได้ถึงแม้ว่าจะนำไปรับจ้างก็ตามเนื่องจากระยะคืนทุนยาวเกินไป
         ๕. อะไหล่และอุปกรณ์ที่สึกหรอเร็วจะหาได้ยาก ทั้งยังมีราคาแพงอีกด้วย

         ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตรได้ทำการลอกเลียนแบบเครื่องเกี่ยวนวดจากประเทศตะวันตก โดยเฉพาะหัวเกี่ยวและระบบลำเลียงเข้ามาผสมผสานกับระบบเครื่องนวดข้าวที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายกลายเป็นเครื่องเกี่ยวนวดแบบไทยขึ้นใช้กันอย่างแพร่หลาย มีทั้งโรงงานขนาดเล็กผลิตปีละ ๔-๕เครื่อง จนถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่มีสายการผลิตโดยมีกำลังผลิต ๒-๓ วันต่อเครื่อง และเกษตรกรได้เริ่มซื้อไปใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเก็บเกี่ยวและนวด, การเก็บเกี่ยวและนวด หมายถึง, การเก็บเกี่ยวและนวด คือ, การเก็บเกี่ยวและนวด ความหมาย, การเก็บเกี่ยวและนวด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 22

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu