ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          ๑. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
          เมื่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุหลักมาจากการกระทำของมนุษย์  การแก้ไขปัญหาจึงไม่เพียงพอแต่ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงเรื่องความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาให้คงอยู่ถาวรเพื่อลูกหลานเท่านั้น  หากรัฐยังต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อที่ป่า  ทั้งป่าไม้และป่าชายเลน โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและวางแนวทางยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรเหล่านั้น เช่น การจัดหาที่ทำกินให้ราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมการป้องกันมิให้การทำนากุ้งมาทำลายพื้นที่ป่าชายเลน  การป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษอันเกิดจากสารเคมี และจากการระบายน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ำโดยมิได้ผ่านการบำบัดเสียก่อน ตลอดจนต้องให้มีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  ในการที่จะป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
          ๒. มลพิษทางด้านสารพิษทางการเกษตร
          ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านสารพิษทางการเกษตรนั้น รัฐได้ดำเนินการในหลาย ๆ เรื่อง เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ซึ่งช่องโหว่ของกฎหมายเดิมมีผลให้สารพิษหลายชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมจากทางการ ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขการประกาศควบคุมวัตถุมีพิษเสียใหม่ โดยให้นำมาขอขึ้นทะเบียนจากทางการเสียก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนั้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็มีการจัดฝึกอบรมการใช้สารพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารพิษแก่ประชาชนในรูปของสื่อต่าง ๆ เช่น สารคดีโทรทัศน์ โดยหวังว่าเมื่อประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะเป็นการช่วยลดมลพิษที่จะเกิดจากสารพิษทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

          ดูเพิ่มเติมจากเรื่อง ชุมชนโบราณในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ เล่ม ๑๕

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความหมาย, การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu