แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ลวดลายต้นแบบ

ลวดลายต้นแบบ

         ผ้าพื้นเมืองของไทยเกือบทุกผืนจะปรากฏลวดลายพื้นฐานบางลายอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าลวดลายเหล่านี้เป็นลายง่ายๆซึ่งปรากฏอยู่บนศิลปะพื้นบ้านประเภทอื่นๆเช่น ...

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

 ลักษณะและความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงกับประเพณีราษฎร์          จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศาส ...

การช่างและหมู่บ้านช่าง

การช่างและหมู่บ้านช่าง

         ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ว่างจากการศึกสงคราม ทางการมีโอกาสทะนุบำรุงบ้านเมือง ช่างจึงมีบทบาทอยู่มาก ...