แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

พร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์(PromptPay)คือบริการโอนเงินโดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการเงินแบบใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเปิดตัวขึ้นการใช้ ...

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า๒๕ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ ...

ทุนนิยม

ทุนนิยม

ทุนนิยมหมายถึงอะไรทุนนิยมอังกฤษcapitalismเป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้ามีการจำหน่ายแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยทางเอกชนบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรให้กับหน่วยงานโดยการแลกเปลี่ย ...

ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ทุนสำรองระหว่างประเทศForeignexchangereservesคือสินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศและสามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อจำเป็นเช่นการชดเชยการขาดดุ ...

มาตรการ QE (Quantitative Easing)

มาตรการ QE (Quantitative Easing)

มาตรการQEหรือQuantitativeEasingเรียกอีกอย่างว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณคือนโยบายทางการเงินแบบนึงโดยหลักการจะเป็นการนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงินแ ...

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

AECหรือAseanEconomicsCommunityคือการรวมตัวของชาติในAsean10ประเทศโดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ...

อุปสงค์และอุปทาน

อุปสงค์และอุปทาน

ในทางเศรษฐศาสตร์อุปสงค์และอุปทานSupplyandDemandเป็นแบบจำลองพื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยถือว่าอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวแปรที่กำหนดปริมาณและราคาของ ...

ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อinflationหมายถึงการที่ระดับราคาราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดรรชนีราคาเงินเฟ้อเป็นภาวะตรงข้ ...

TSI Investment Wiki

TSI Investment Wiki

TSIInvestmentWikiคืออะไรInvestmentWikiเป็นระบบสารานุกรมภายใต้เว็บไซต์InvestmentEducationPortalซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเว็บไซต์แบบพิเศษที่เรียกว่าวิกิโดยมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอง ...